Menu
home
>>
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมทางหลวงชนบท ส่งกระทรวงศึกษาธิการ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมทางหลวงชนบท ส่งกระทรวงศึกษาธิการ

คลิ๊กที่นี่ https://drr.go.th/?p=35398

 

 

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ขทช.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Scroll Up Skip to content