Menu
home
>>
ขทช.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม​ บทช.จอมทอง​ และร่วมปลูกต้นไม้​ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายฉัตรชัย จอมเดช ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม​หมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมทอง​ และร่วมปลูกต้นไม้​ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ขทช.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Scroll Up Skip to content