Menu
home
>>
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://localroaddev.drr.go.th/?page_id=6097

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ขทช.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Scroll Up Skip to content